2014. szeptember 20., szombat - Friderika

Nemzeti Eszközkezelő


Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) programjáról

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kék szám: 06-40-100-444

 

  A NET feladata azoknak a szociálisan leginkább rászorult hiteladósoknak a megsegítése, akiknek jelzáloghitelük van, de fizetési kötelezettségeiknek tartósan nem tudnak eleget tenni. A NET bizonyos feltételek fennállása esetén ezen adósok lakóingatlanát megvásárolja, biztosítva egyúttal, hogy az adós bérlőként a lakásban maradhasson.

A programba mind a deviza-, mind a forintalapú jelzáloghitel-szerződéshez fedezetként szolgáló ingatlanok bevonhatóak, függetlenül attól, hogy a hitelszerződés lakáscélú vagy szabad felhasználású volt.

A NET programban való részvétel feltételei

 • A késedelem mértéke 2013. január 1-jén a 180 napot elérte, és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének kétszeresét meghaladja

 • A hiteladós/ zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója szociálisan rászorult, ami azt jelenti, hogy
  ápolási díjban,
  vagy

  saját jogú nyugellátásban,
  vagy

  megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül
  vagy
  legalább egy, családi pótlékra jogosító gyermeket nevel és rendszeres szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy lakásfenntartási támogatásban vagy közfoglalkoztatott, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 • Állandó lakcíme 2011. szeptember 28-án és azt követően folyamatosan a fedezetéül szolgáló, megvételre felajánlott lakóingatlan;
 • A felajánlott ingatlanon kívül nincs más  ingatlanon használati joga.
 • lakóház vagy lakás;

 • ingatlan - a hitelszerződés megkötésekor megállapított - forgalmi értéke nem haladja meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 20 millió, egyéb településeken a 15 millió forintot;

 • az ingatlanfedezetet az államnak megvételre felajánlott lakóingatlanon kívül más lakóingatlan nem képezi;

a szerződés megkötésekor a kölcsön összege nem haladta meg

 • a lakóingatlan jelzáloghitel kihelyezésekor megállapított forgalmi értékének a 80%-át,

 • a jogszabályon alapuló állami készfizető kezességvállalás esetében a 100%-át (pl. Fészekrakó hitel esetében), de a kölcsön mértéke elérte az ingatlan értékének 25%-át.

 • a késedelem mértéke 2013. január 1-jén 180 napot elérte, és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének kétszeresét meghaladja

 • az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog 2009. december 30-a előtt megkötött jelzáloghitel-szerződés alapján jött létre;

A 2013. január 1-jét megelőző áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozás esetén is igénybe vehető a NET-program, amennyiben az áthidaló kölcsöntartozás 2013. január 1-jén fennállt.

Átruházásra vonatkozó feltételek >>

A lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal rendelkező (minden) pénzügyi intézmény

 • külön nyilatkozatban hozzájárult, hogy a lakóingatlan tulajdonjoga az államra átruházásra kerüljön, és elfogadja a NET által fizetendő vételár rá eső hányadát;

 • lemond a jelzáloghitel-szerződésből eredő, a hiteladóssal szemben fennálló minden további követeléséről.

 

A feltételek teljesülése esetén a NET vételár-felosztási tervet készít. A vételár-felosztási terv elfogadásáról, és a vételárhányadból meg nem térülő követelése végleges elengedéséről, a pénzügyi intézmény dönt, és egyben nyilatkozik arról, hogy a vételár rá eső részének megfizetését követően haladéktalanul kiadja a hiteladósnak a tartozáselengedő nyilatkozatot. A beadott dokumentumok alapján a pénzügyi intézmény dönt arról, hogy hozzájárulását megadja-e az ingatlan NET által történő megvásárlásához.

A lakóingatlan vételára a hitelintézettel eredetileg megkötött jelzáloghitel-szerződésben megállapított forgalmi értékének meghatározott százaléka.

(55%-a, ha a lakóingatlan Budapesten vagy megyei jogú városban van, 50%-a, amennyiben az más városban, és 35%-a, ha az községben található)

Bérleti szerződés

A NET a lakóingatlan megvásárlásával egyidejűleg a volt hiteladóssal/zálogkötelezettel határozatlan idejű lakásbérleti szerződést köt. A fizetendő lakbér alapja a lakóingatlan hitelfelvételkor megállapított forgalmi értékének az 1,5 százaléka. Ezt az összeget a bérlő 12 hónapra elosztva havonta, egyenlő összegekben fizeti meg.

 

A NET felmondja a bérleti szerződést

amennyiben a bérlő lakbérfizetésből eredő tartozásainak összege a hat havi lakbér összegét eléri vagy meghaladja.

A NET felmondhatja a bérleti szerződést

amennyiben a bérlő hat havi mértékű közösköltség-hátralékot halmoz fel.

Az ingatlan visszavásárlása

A program lehetőséget biztosít az adós számára, hogy ingatlanát - ha anyagi helyzete rendeződik - visszavásárolja. E jogával az adós az állam tulajdonjog-bejegyzését szolgáló kérelem benyújtását követő 6. hónap első napjától, legkésőbb a 60. hónap végéig élhet. A visszavásárlási jog megszűnik, ha a bérleti jog megszűnik.

A visszavásárlás vételára:

 1. A NET által az ingatlanra fordított értéknövelő beruházások, valamint a bérlő helyett megfizetett kötelezettségek és
 2. a NET által a lakóingatlanért fizetett, a törvény alapján meghatározott vételára – a visszavásárlás időpontjáig felszámított – jegybanki alapkamattal növelt összege.

A visszavásárlási jog akkor gyakorolható, ha a bérlő a bérleti díjból vagy a bérleti jogviszonyból származó összes tartozását rendezte.

Ingatlan-csere

Lehetőség van két, a NET által megvásárolt ingatlan közötti cserére is. Erre abban az esetben van mód, amennyiben egyik bérlőnek sem áll fenn lakbérfizetési hátraléka. A csere jóváhagyásához szükséges a bérbeadó hozzájárulása.

Javasoljuk, hogy amennyiben úgy gondolja, hogy megfelel a törvényi feltételek mindegyikének, keresse fel hitelt nyújtó pénzintézetét, és indítsa el a folyamatot!

 

A szociális rászorultságról a hiteladósnak igazolást kell bemutatnia a hitelező bank fiókjában. 

1. az ellátás évenkénti rendszeres emeléséről szóló értesítéssel vagy

2. a folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolással és

2.1 a postai kifizetésről szóló nyugdíj szelvénnyel vagy

2.2banki számlakivonattal.

 

Az érdeklődők a programról részletes tájékoztatást a Nemzeti Eszközkezelő helyi tarifával hívható 06-40-100-444-es kék számon, valamint a www.netzrt.hu honlapon kaphatnak. Személyre szabott tájékoztatást a kijelölt bankfiókok nyújtanak.